Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

SZUKAJLOKUM.PL Z DNIA 18 CZERWCA 2020 ROKU


I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin sporządzony został przez spółkę VHN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000790022; NIP: 6452561131; REGON: 383347422, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w ramach internetowego serwisu szukajlokum.pl, którego właścicielem i administratorem jest VHN Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

 3. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną według prawa polskiego, w tym zgodnie z wymogami ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 4. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.


II. DEFINCJE
 1. Operator - VHN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 35 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000790022; NIP: 6452561131; REGON: 383347422, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł;

 2. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Szukajlokum, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej https://szukajlokum.pl

 3. Usługi - świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi umożliwiające korzystania z Serwisu (ogólne); dodawanie Ogłoszeń, zakładanie konta Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego; zamieszczanie, edycję i aktywację ogłoszeń; dokonywanie płatności, publikację ogłoszeń dodanych przez Użytkowników Profesjonalnych korzystających z zewnętrznych programów do eksportu danych, zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji;

 4. Ogłoszenie – czasowa publikacja informacji o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami opublikowana w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie;

 5. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie korzysta z Serwisu;

 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Użytkownik profesjonalny - podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości lub prowadzący działalność deweloperską, korzystający z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 8. Rozporządzenie lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 9. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny), w szczególności zaś zamieszczać oraz edytować Ogłoszenia.


III. Ogólne warunki świadczenia usług
 1. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Regulamin określa zasady oraz czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, za pomocą Serwisu. Dostęp Użytkowników do poszczególnych funkcjonalności następuje po zalogowaniu się w Serwisie.

 3. Dostęp do Serwisu mają wyłącznie Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli przez proces rejestracji, bądź też w przypadku Użytkowników będących Konsumentami aktywowali możliwość publikacji Ogłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS o odpowiedniej treści pod wskazany przez Operatora numer telefonu.

 4. Majątkowe Prawa autorskie do Serwisu lub związane z Serwisem należą do Operatora, lub zostały udostępnione na podstawie ważnie zawartych umów licencyjnych, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Operatora.


IV. Założenia konta
 1. Użytkownik przed zarejestrowaniem się do Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.

 2. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie, z tym, że dostęp do Usług odpłatnych Użytkownik uzyskuje po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem, chyba że Regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.

 3. Podczas rejestracji do Serwisu Użytkownik wprowadza Login i Hasło.

 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 5. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 6. Dostęp do konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

 7. Użytkownik może wybrać jeden z pakietów Ogłoszeń oferowanych przez Operatora, których szczegółowy opis znajduje się na stronie Serwisu zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem.

 8. Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za wybrany Pakiet, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub Regulamin stanowi inaczej. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

 9. Po wykorzystaniu puli Ogłoszeń zawartych w wykupionym przez Użytkownika pakiecie, w celu dalszego zamieszczania Ogłoszeń Użytkownik, powinien dokonać opłaty za kolejny pakiet zgodnie z aktualnym Cennikiem.

 10. Świadczenie usług przez Operatora w ramach konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże możliwość publikacji Ogłoszeń w Serwisie ma wyłącznie Użytkownik, którym dokonał opłaty za Ogłoszenia zgodnie z Cennikiem. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stroni szukajlokum.pl

 11. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 5 powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@szukajlokum.pl lub korespondencyjnie na adres Operatora, oświadczenia na piśmie.


V. Warunki publikacji Ogłoszeń
 1. Treść zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń, w szczególności zaś opisy nieruchomości oraz warunki sprzedaży lub najmu, nie może być sprzeczna z obowiązującym prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W treści Ogłoszeń nie można zamieszczać treści reklamowych, w tym w szczególności reklam firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność Ogłoszeń. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych Użytkownika). Za treść publikowanych ofert oraz skutki podania informacji niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych, odpowiada wyłącznie Użytkownik.

 3. Treść Ogłoszenia ustalana jest samodzielnie przez Użytkownika i powinna opisywać przedmiot Ogłoszenia dokładnie, rzetelnie, kompletnie oraz w sposób niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać zdjęcia, powierzchnię użytkową lub powierzchnię nieruchomości oraz jej lokalizację wraz ze wskazaniem na mapie. Cena podana w Ogłoszeniu powinna odzwierciedlać realną i całkowitą wartość nieruchomości oraz być wyrażona w kwotach brutto. Łączna wartość opłat z tytułu najmu nieruchomości powinna być wskazana dla okresu jednego miesiąca kalendarzowego.

 4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail Użytkownika) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.

 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie ma możliwości zamiany nieruchomości na inną, w szczególności zmiana treści lub parametrów Ogłoszenia nie może prowadzić do zmiany nieruchomości, której dotyczy dane Ogłoszenie.

 6. Użytkownik, korzystając ze swojego konta, może przez cały okres emisji Ogłoszenia edytować treść Ogłoszenia, przedłużyć okres trwania emisji, zmieniać formę prezentacji swojego Ogłoszenia, usuwać Ogłoszenia już zamieszczone.


VI. Publikacja Ogłoszeń – postanowienia szczegółowe
 1. Celem publikacji Ogłoszenia, Użytkownik powinien wypełnić znajdujący się na stronie Serwisu formularz „dodaj ofertę” oraz umieścić w odpowiedniej rubryce tego formularza treść Ogłoszenia oraz dokonać opłaty za publikację Ogłoszenia zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 2. Publikacja Ogłoszenia następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika.

 3. Wysokość opłat za Usługi świadczone przez Operator określona jest w Cenniku znajdującym się na stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik każdorazowo akceptuje opłatę za Usługę przed zamieszczeniem Ogłoszenia.

 4. Płatności za publikację Ogłoszenia, Użytkownik może dokonać wybierając jedną z poniższych metod płatności:

  1. Przelew;

  2. Płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu CashBill;

  3. Karta płatnicza/kredytowa;

  4. wysłanie wiadomości SMS o określonej treści na wskazany w formularzu numer kontaktowy, przy czym Operator zastrzega, że aktywacja poprzez wysłanie wiadomości SMS może być niedostępna dla należności przekraczających określone kwoty, o czym w takim przypadku Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany.

 5. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu CashBill, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z CashBill S.A.. z siedzibą w Katowicach, która jest właścicielem serwisu CashBill. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Użytkownika z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.


VII. Obowiązki Użytkownika
 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Operator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia pełnej, całodobowej dostępności i funkcjonalności Serwisu.

 2. Operator dołoży należytej staranności w zakresie bieżącego aktualizowania Serwisu zgodnie ze zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na właściwe działanie Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.


VIII. Wymagania Techniczne
 1. Aby skorzystać z Serwisu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz konto poczty elektronicznej i telefon mobilny do odbierania wiadomości.

 2. Operator nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz podmiotów nie spełniających powyższych wymagań technicznych.


IX. Zasady Bezpieczeństwa
 1. Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy; Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.

 2. Użytkownik w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, powinien na bieżąco instalować dostępne aktualizacje programów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 3. Połączenia z Serwisem, także w procesie rejestracji i pierwszego logowania, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu https://.

 4. Użytkownik powinien ponadto:

  1. na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.

  2. stosować odpowiednio mocne hasła. Nie należy zapisywać haseł do Serwisu ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.

  3. unikać klikania w podejrzane linki w poczcie elektronicznej.

 5. W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Serwisu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Operatowi.


X. Dane Osobowe I Polityka Prywatności
 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE udostępnianych przez Użytkowników w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia na ich rzecz im usług Serwisu będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Operator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Operatora oraz w celu prawidłowej realizacji Us

 3. Operator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

  1. nazwisko i imiona;

  2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  3. adres zamieszkania;

  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3.3;

  5. adresy elektroniczne Użytkownika.

 4. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Operator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 5. Operator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

 6. Dane Osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Operatora w celu wykonania Umowy i prawidłowego świadczenia Usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wymienionym celem.

 7. Dane Osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Dane Osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu przez okres uzasadniony terminami przedawnień w postępowaniach podatkowych oraz cywilnych.

 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże wykonywanie takich uprawnień może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie Umowy i spowodować jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Operatora.

 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 11. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

 12. Dane Osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez Operatora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 13. Operator udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 14. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. Korzystanie ze świadczonych Usług może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Operatora informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 2. Operator może stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwiu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Operator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych Usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.


XI. Kontakt z Operatorem
 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne w postaci infolinii (nr dostępny w Serwisie oraz narzędzia w Serwisie, za pomocą których należy zgłaszać wszelkie pytania i problemy związane z korzystaniem z Serwisu, jego prawidłowym działaniem i funkcjonalnościami. Pomoc techniczna czynna jest w dni robocze w godz. od 8.00 do godz. 16.00.

 2. Operatorowi przysługuje prawo do Przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. Informacja o planowanych przerwach w dostępności systemu będzie przekazywana z wyprzedzeniem poprzez Serwis.


XII. Reklamacje
 1. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu składane są za pośrednictwem adresu email: biuro@szukajlokum.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. szczegółowy opis reklamacji, w razie potrzeby wraz z zeskanowanymi obrazami ekranu (print screeny);

  2. datę powstania zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;

  3. nazwę firmy (Użytkownika);

  4. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym numer telefonu i poczty e-mail;

 3. Użytkownik może złożyć reklamację nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego jej złożenie lub zauważonej usterki.

 4. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.


XIII. Doręczenia, Komunikacja

 1. Korespondencja pisemna do Operatora będzie kierowana na adres jego siedziby wskazany w Definicjach.

 2. Korespondencja do Użytkownika, będzie kierowana na podany przez niego adres e-mail.

 3. W razie zmian danych teleadresowych Strona, której te zmiany dotyczą, obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, pod rygorem uznania, że wszelka korespondencja kierowana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doręczoną.

 4. O każdorazowym wprowadzeniu zmian w Regulaminie i/lub Cenniku, Operator informuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, a także poprzez publikację i udostępnienie do pobrania nowej wersji Regulaminu i/lub Cennika na stronie internetowej szukajlokum.pl


XIV. Odpowiedzialność Operatora
 1. Operator odpowiada na zasadach określonych w Regulaminie, za prawidłowe działanie Serwisu, jego dostępność i funkcjonalności.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn, za które odpowiada Użytkownik a w szczególności powstałe wskutek:

  1. użycia Serwisu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z Regulaminem;

  2. błędnego wprowadzenia treści Ogłoszeń;

  3. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;

  4. nieprzestrzegania przez Użytkownika Zasad Bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie; a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku dostępu Użytkownika do Internetu i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

  1. powstałe z powodu wstrzymania działania Serwisu wskutek Przerw technicznych;

  2. bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Użytkownika, w tym szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części.

 5. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.


XV. Zakaz Cesji
 1. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej w trybie opisanym w Regulaminie, na stronę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

 2. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy przypadku przekształcenia formy prawnej Użytkownika na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, o ile nie powoduje to powstania obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. W takim przypadku Umowa wygasa z dniem przekształcenia.


XVI. Postanowienia Końcowe
 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne z mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnych postanowień innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel gospodarczy.

 2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się również, jeżeli po dniu rozpoczęcie świadczenia Usług przez Operatora wejdą w życie przepisy prawa, na skutek których którekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się nieważne.

 3. Spory mogące powstać na tle stosowania postanowień Umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

 4. Strony, przed skierowaniem danego sporu na drogę sądową, zobowiązują się do podjęcia próby jego polubownego załatwienia, przy czym Strony ustalają, iż polubowne załatwienie danego sporu nie jest możliwe, jeżeli Strony nie uzgodnią stanowiska w ciągu 30 dni od daty doręczenia pierwszego pisma przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w sprawie objętej sporem.

 5. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Cennik.